پنجشنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۸۷

د.اسداللهی

دیگر این امضا- د.اسداللهی - را پای نوشته ای نخواهیم دید. تکه ای دیگر از کودکیم کنده شد و رفت...برای من که در سالهای ابتدایی دهه شصت و از نه - ده سالگی کیهان ورزشی خوان شده بودم و بعضاً کیهان ورزشی 5 تومانی رو با ایستادن در صف و کیلومترها پیاده روی می خریدم....نوشته های استاد د.اسداللهی نوشته های همیشه وزینی بود . بعدها او را دچند برنامه تلویزیونی دیدم که هماندقر محترم بود.مرد همیشه محترم و البته رک و صریح...سرهنگ اسداللهی ، سرهنگ شهربانی و یکی از بنیان گذاران باشگاه پاس تهران (پاس همدان فعلی)..در سن 77 سالگی به دیار باقی شتافت...و
و حیف کیهان ورزشی که دیگر در دست نابخردان و نامحرمان است.
پ.ن. این وبلاگ شده....محل مجلس ترحیم ظاهرا!
پ.ن. 2 : مرگ بر طرح ترافیک و زوج وفرد