سه‌شنبه، مهر ۳۰، ۱۳۸۱

اميد همه جانها


خيابانها چراغان شده‌اند، بيشتر از هر سال...


او خواهد آمد.


ظلم و فساد بيداد مي‌كند.


اميد همه جانها از غيب خواهد رسيد.


او به پا مي‌خيزد.


گويند كه او چنان تغييراتي ايجاد مي‌كند كه بعضي او را تكفير مي‌كنند كه دين جديد آورده. بزرگترين دشمن او متحجران خواهند بود.


چشمان ما منتظر قدوم اوست.


او خواهد آمد.


و شمشير پدر بزرگم دهها سال است كه بر ديوار آويزان است تا روزي كه او ظهور كند و پدر بزرگم در التزام ركابش آماده باشد.


او خواهد آمد.

هیچ نظری موجود نیست: