جمعه، آذر ۰۱، ۱۳۸۱

خواب ،‌ معصوميت ،‌زيباييتوجه : قبلا از صاحب عكس، براي گذاردن اين عكس در اين مكان اجازه گرفته شده‌است.هیچ نظری موجود نیست: