سه‌شنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۱

جهان پهلوانفردا 17 دي سالمرگ جهان پهلوان تختي است. اسطوره ايران زمين.شعر زير قسمتي از منظومه‌اي است كه سياوش كسرايي در وصف تختي سروده.


...

به ياد تو بس عشق مي‌باختند

همه قصه درد مي‌ساختند:

كه رستم به افسون ز شهنامه رفت

نماند آتشي دود بر خامه رفت

جهان تيره شد رنگ پروا گرفت

به دل تخمه نيستي پا گرفت

به رخسار گل خون چو شبنم نشست

چه گلها كه بر شاخه تر نشست

بدي آمد و نيكي از ياد برد

درخت گل سرخ را باد برد

هياهوي مردانه كاهش گرفت

سراپرده عشق آتش گرفت

گر آوا در اين شهر آرام بود

سرود شهيدان ناكام بود

سمند بسي گرد از راه ماند

بسي بيژن مهر در چاه ماند

بسي خون به تشت طلا، رنگ خورد

بسي شيشه عمر بر سنگ خورد

سياووشها كشت افراسياب

وليكن تكاني نخورد آب از آب

دريغا ز رستم كه در جوش نيست

مگر ياد خون سياووش نيست؟

...

هیچ نظری موجود نیست: