چهارشنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۸۱

شير خدا + غدير


25 سال خار در چشم داشت و استخوان در گلو.25 سال هيچ نگفت، تا وقتي كه مردم با او بيعت كردند. آنگاه حكومت را پذيرفت. حكومتي كه عدل بود و داد. اينك در اين روزگار مدعيان راه او، چيزي كه برايشان مهم نيست مردم است. چيزي كه برايشان مهم نيست عدل و داد است. چيزي كه برايشان مهم نيست بيت المال است....


كجاست آن رهبري كه در دادگاه حكومت خودش محكوم مي‌ِشود. كجاست آن مردي كه خارج شدن خلخال از پاي دختر يهودي در مملكت اسلامي را ننگ مي دانست. كجاست آن دست نوراني و معجز...كجاست؟

عيد غدير بر همه مبارك باد.

هیچ نظری موجود نیست: